Deutsch (DE-CH-AT)Danish(DK)English (United Kingdom)

Almindelige forretningsbetingelser


1. Gyldighedsområde

De efterfølgende almindelige forretningsbetingelser fastlægger forholdet mellem Heidi Sand, herefter kaldet Sand Translations eller oversætteren, og kunden. Sand Translations handler udelukkende på grundlag af de foreliggende almindelige forretningsbetingelser. De almindelige forretningsbetingelser kan til enhver tid læses på www.sand-translations.dk/agb. Almindelige forretningsbetingelser, der modsiger eller afviger fra disse, er der allerede nu gjort indsigelse imod. De bliver ved accept af tilbuddet fra Sand Translations heller ikke kontraktindhold, hvis Sand Translations ikke udtrykkeligt modsiger dem endnu engang. Den på tidspunktet for bestillingen på Sand Translations´ hjemmeside tilgængelige udgave er den gældende.

 

2. Ydelser

Oversætterens opgave er den sproglige og fagligt korrekte gengivelse af en given ordlyd på et andet sprog. Tilpasning til en hos kunden indført fagterminologi sker kun efter tilsvarende aftale og forudsat, at tilstrækkeligt og fuldstændigt materiale, som f.eks. foroversættelser eller ordlister, stilles til rådighed ved ordreafgivelsen. Tillægsydelser som DTP (DeskTop Publishing) osv. aftales separat ved kontraktindgåelsen og faktureres ligeledes separat.

 

3. Kontraktindgåelse

Kontrakten er indgået, når kunden har bekræftet det af Sand Translations tilsendte tilbud med de almindelige forretningsbetingelser. Mundtlige tilbud er uforpligtende og kræver en skriftlig bekræftelse.


4. Kundens medvirknings- og oplysningspligt

Kunden skal rettidigt underrette Sand Translations om særlige betingelser for udførelse af oversættelsen. Er oversættelsen bestemt til tryk, skal kunden forsyne oversætteren med et korrekturaftryk. Informationer og materialer, som er nødvendige til udarbejdelse af oversættelsen, skal kunden uopfordret og rettidigt stille til rådighed for oversætteren (f.eks. kundens terminologiliste, tegninger, billeder, tabeller osv.) Oversætteren er kun forpligtet til at levere passende oversættelser af forkortelser, hvis kunden leverer den fuldstændige betydning af forkortelserne, medmindre der er tale om alment kendte forkortelser. Hvis betydningen i tilfælde af gloser med flere betydninger kun kan ses af sammenhængen eller en tegning, kan en fejlagtig oversættelse ikke bebrejdes oversætteren, hvis den pågældende sammenhæng eller den relevante tegning ikke er leveret sammen med teksten. Fejl, der er resultatet af denne manglende overholdelse af forpligtelserne, kan ikke lægges oversætteren til last.5. Udførelser gennem tredjeperson

Sand Translations forbeholder sig ret til at benytte sig af tredjeperson i udførelsen af forretningsanliggender, såfremt dette betragtes som hensigtsmæssigt eller påkrævet. I den forbindelse er Sand Translations ansvarlig for en omhyggelig udvælgelse. Pligten til at være omhyggelig med udvælgelsen gælder i hvert enkelt tilfælde at tage hensyn, hvis der i forbindelse med den tredjeperson, som skal udføre en opgave, er tale om en oversætter, der i det til enhver tid gældende sprog har en statsligt anerkendt oversætter­uddannelse, eller som er edfæstet i det pågældende sprog, eller som allerede har haft et succesrigt samarbejde med Sand Translations eller firmaer og oversættere, som Sand Translations er bekendt med. I princippet består forretningsforbindelsen kun mellem kunden og Sand Translations. En kontakt mellem kunden og en af Sand Translations indsat tredjepart kræver Sand Translations samtykke.


 

6. Priser

Alle tilbud og priser er ikke bindende. Priserne er i EURO, hvor intet andet er aftalt. Ved omfattende opgaver kan der forlanges en forudbetaling eller en betaling i rater, svarende til den færdigt udførte tekstmængde. Alle priser nævnt i tilbuddene er nettopriser uden moms. Opgivne priser og betingelser berettiger ikke til den antagelse, at disse gælder ubekræftet også i fremtiden. Afvigelser fra tidligere offentliggjorte priser, hastetillæg eller yderligere krav meddeles dog kunden senest med ordrebekræftelsen.

 

7. Leveringsfrister

Leveringsfrister angives over for kunden efter bedste viden og samvittighed. De kan altid kun være forudsigelige tidsfrister. En levering gælder som udført, når oversættelsen påviseligt er afsendt til kunden (afsenderprotokol). Efter ønske tilsendes oversættelsen også på et datamedium eller som print. Alle tidsangivelser refererer til mellemeuropæisk tid (MET).

 

8. Godkendelse og mangelfordringer

Sand Translations forpligter sig til at oversætte tekster fagligt og sagligt korrekt uden forkortelser eller andre indholdsmæssige ændringer. Teksterne oversættes afhængigt af teksten efter meningen og efter gennemsnitlige almengyldige kvalitetsmålestokke i oversættelsesindustrien for det til enhver tid gældende sprogområde. Kunden er forpligtet til at aftage oversættelsen, så snart disse er blevet tilsendt denne. Dette gælder også i tilfælde, hvor en mangel er ubetydelig for kundens interesser eller beror på en omstændighed, der kan henregnes til kunden. Hvis der foreligger en ikke væsentlig mangel, så kan kunden ikke afvise modtagelsen.

Hvis kunden inden for en uge efter fremsendelsen af oversættelsen ikke gør nogen mangler gældende, gælder ydelsen som fri for mangler.

Med overtagelsen bortfalder Sand Translations´ ansvar for øjensynlige mangler, for så vidt som kunden ikke har forbeholdt sig retten til at gøre en bestemt mangel gældende.

Mangler er betydelige afvigelser fra originalteksten eller urigtige fremstillinger af sagens forhold. Kunden hæfter for mangler i originalteksten. For mangler i udarbejdede trykte tekster hæfter Sand Translations ikke, hvis Sand Translations ikke har fremlagt korrekturerne. Stilistiske forbedringer som f.eks. synonymer udgør ikke nogen oversættelsesmangel. Til den rigtige gengivelse af navne og adresser overtager Sand Translations kun ansvaret i de tilfælde, hvor en tekst er forelagt i latinsk maskinskrift, eller den korrekte konvertering er blevet videregivet af kunden. Dersom kunden ikke kan læse oversættelsen fejlfrit på grund af forhåndenværende tekniske omstændigheder, foreligger der ikke en mangel. Oversættelserne leveres i format UTF-8 eller i det format, hvori teksterne er gemt i UTF-8-kode.

Hvis kunden påtaler en mangel, der er objektivt til stede i oversættelsen, og som ikke blot er ubetydelig, har Sand Translations ansvar for udbedring. Til dette formål skal kunden give Sand Translations en rimelig ekstrafrist til rettelser i teksten. Manglerne skal beskrives så præcist som muligt af kunden.

Hvis Sand Translations ikke afhjælper manglen inden fristens udløb, kan kunden efter eget valg træde ud af kontrakten eller forlange nedslag i den aftalte pris. Ved ubetydelige eller uvæsentlige mangler er der hverken ret til udtrædelse eller rabat.


 

9. Ansvar

Sand Translations samt dennes repræsentanter eller assistenter til udførelsen hæfter for grov forsætlig forsømmelighed.

Denne hæftelse ved simpel forsømmelighed udelukkes, med mindre det handler om en strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser; i sidstnævnte tilfælde begrænses hæftelsen til kontrakttypiske, forudsigelige skader.

Sand Translations hæfter ikke for skader, der måtte opstå gennem ødelæggelse af vores forretning, især gennem force majeure, f.eks. naturbegivenheder og trafikstandsninger, netværks- og serverfejl, eventuelle andre tekniske uheld ved ydelser og overdragelse samt andre hindringer, som vi ikke kan tage ansvaret for. I sådanne undtagelsestilfælde er vi berettiget til, helt eller delvist at træde ud af kontrakten. Det samme gælder, hvis vi af vigtige grunde helt eller delvist indstiller eller indskrænker vores forretning i en bestemt tidsperiode. Sand Translations hæfter ligeledes ikke for skader, som opstår gennem vira. For at undgå et virustilfælde, skal Antivirus-software og andre state-of-the-art tekniske indretninger benyttes, og det samme anbefales til vore kunder. Ved leveringer af oversættelser i dataform sorterer det under kunden at gennemføre en endegyldig kontrol af de overleverede data og tekster. Skadeserstatningskrav i denne sammenhæng kan ikke anerkendes.

Sand Translations´ ansvar begrænses af dennes formueskadepligtige forsikring.


 

10. Fortrolighed

Sand Translations forpligter sig til at bevare fortroligheden for alle kendsgerninger, som han/hun bliver bekendt med i forbindelse med arbejdet for opdraggiveren. Samarbejdet med kolleger, der ligeledes er underlagt den erhvervsmæssige fortrolighedspligt, udgør ikke nogen overtrædelse af fortroligheden.

Opdraggiveren erklærer sin indforståelse med lagring af sine data til administrative formål med henblik på databeskyttelse.

 

11. Ejendomsforbehold

Oversættelsen forbliver Sand Translations´ ejendom indtil fuldstændig betaling har fundet sted.

 

12. Ophavsret

Sand Translations har ophavsretten til oversættelsen. Kunden garanterer, at der gennem oversættelsen eller anden ydelse og dennes senere anvendelse ikke af kunden overtrædes nogen ophavsret eller andre ejendoms­rettigheder tilhørende tredjeperson og fritstiller i overtrædelsestilfælde Sand Translations og i givet fald foruden Sand Translations personer med personligt ansvar for alle skader, omkostninger og udgifter. Dette inkluderer også de nødvendige omkostninger til retsforfølgelse.

Indholdet af Sand Translations´ website er ligeledes ophavsretligt beskyttet. Indholdet af denne website må ikke uden sælgers udtrykkelige tilladelse reproduceres eller bearbejdes under anvendelse af elektriske systemer, mangfoldiggøres, udbredes eller på anden måde anvendes, for så vidt som ophavsretten ikke udtrykkeligt tillader dette. En ikke tilladt udnyttelse kan stride imod gældende love, herunder den gældende ophavs- og varemærkeret.


 

13. Værneting, opfyldelsessted og retsvalg

Opfyldelsesstedet er Sand Translations´ hjemsted, dvs. Flensborg, Tyskland.

Til ordren og alle krav, som måtte opstå deraf, gælder lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland.


 

14. Salvatorisk klausul

Hvis enkelte bestemmelser sættes ud af kraft berører det ikke de øvriges gyldighed. Kontraktens parter aftaler at erstatte en bestemmelse, der er trådt ud af kraft med en bestemmelse, der er ligeværdig i sit erhvervsmæssige resultat. Ellers gælder de lovmæssige bestemmelser.